IN LEGIBUS AMIS
SIMPLICITAS
QUAM DIFFICULTAS
PLACET
IN LEGIBUS AMIS
SIMPLICITAS
QUAM DIFFICULTAS
PLACET
IN LEGIBUS AMIS
SIMPLICITAS
QUAM DIFFICULTAS
PLACET
IN LEGIBUS AMIS
SIMPLICITAS
QUAM DIFFICULTAS
PLACET
IN LEGIBUS AMIS
SIMPLICITAS
QUAM DIFFICULTAS
PLACET
IN LEGIBUS AMIS
SIMPLICITAS
QUAM DIFFICULTAS
PLACET

Stała obsługa klienta


Zasady współpracy

Stała obsługa prawna stanowi kompleksowe świadczenie usług prawnych, przynoszące Klientowi długofalowe korzyści. Dobrej jakości obsługa prawna przedsiębiorców polega nie tylko na zapewnieniu bieżącej pomocy, ale na poznaniu organizacji przedsiębiorstwa Klienta, specyfiki jego działalności, a także zagadnień branżowych z nią związanych, dzięki czemu pomoc ta jest efektywniejsza i ściśle dostosowana do rzeczywistych potrzeb Klienta.

W ramach stałej obsługi prawnej nasz zespół pozostaje w stałej gotowości do niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej na każde żądanie Klienta, co nie zawsze jest możliwe przy zleceniach doraźnych.

Szczegółowe zasady współpracy obejmujące swoim zakresem ustalenia odnośnie: środków komunikacji, formy i czasu realizacji zleceń, w tym dyżurów w siedzibie Klienta, ustalane są indywidualnie z Klientem w umowie współpracy. Rozliczenie stałej obsługi prawnej następuje miesięcznie, w oparciu o ustalony w umowie współpracy wariant.

Po wstępnych ustaleniach dotyczących zapotrzebowania Klienta na usługi prawne określana jest liczba godzin pracy w abonamencie miesięcznym oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu abonamentu. Koszt godziny pracy w abonamencie jest dużo niższy, niż koszt godziny pracy poza abonamentem.

Opłacanie abonamentu powoduje, iż Klient może korzystać co miesiąc z określonej liczby godzin obsługi prawnej z uwzględnieniem korzystnej stawki godzinowej. W przypadku niewykorzystania godzin w danym miesiącu przechodzą one na kolejny miesiąc. W przypadku, jeżeli Klient wykorzysta wszystkie przysługujące mu w ramach abonamentu godziny obsługi prawnej, każda kolejna godzina świadczenia usług na rzecz klienta liczona według wyższej stawki godzinowej, ustalonej w umowie współpracy.

Na koniec każdego miesiąca Klient otrzymuje zestawienie czynności wykonanych na rzecz Klienta wraz z informacją o czasie pracy poświęconym przez Kancelarię na obsługę.

Przykładowy koszt abonamentu obejmującego pięć roboczo-godzin może wynosić 1350 zł neto. W przypadku zwiększenia liczny godzin, obniżeniu ulega cena jednej godziny w ramach abonamentu.

Istnieje także możliwość ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego bez limitu godzin pracy w miesiącu. Wynagrodzenie ustalane jest wówczas w formie stałego miesięcznego ryczałtu w wynegocjowanej wysokości. W takiej sytuacji Klient ma prawo do nielimitowanej obsługi prawnej w każdym czasie. Jest to jednak najmniej elastyczna forma rozliczeń, przeznaczona dla Klientów o stałym zapotrzebowaniu na usługi prawnicze.